ساخت برنامه های رادیویی و تلویزیونی 

ساخت برنامه های رادیویی|پادکست|تلویزیون اینترنتی به صورت چند زبانه مناسب برای شبکه های تلویزیونی و شبکه های اینترنتی 

نمونه برنامه های تلویزیونی اینترنتی