ساخت فیلم آموزشی مدیران فیلتر

ساخت فیلم آموزشی مدیران فیلتر

ساخت فیلم آموزشی از نحوه استفاده از محصولات مدیران فیلتر در 50 قسمت 

کلیه مراحل تصویربرداری و صداگزاری و تدوین کلیپ بر اساس مدل های متنوع خودرو و بسته به نوع محصول تهیه و شاخته شده است

بازشگت به نمونه کارها 

Date

30 آبان 1400

Categories

ساخت فیلم آموزشی