تیزر سینمایی فروشگاه پوشاک آتریسا

تیزر سینمایی فروشگاه پوشاک آتریسا

این تیزر تبلیغاتی به منظور معرفی فروشگاه پوشاک آتریسا در سال 1396توسطواحد فیلم سازی آژانس تبلغاتی معین رسانه تهیه و تولید گردید.

 

 بازگشت به نمونه کارها 

Date

06 اسفند 1397

Categories

ساخت تیزر تبلیغاتی