معین رسانه

تلویزیون شهری چیست؟

تلویزیون های شهری نوع جدید تابلوهای LED می باشد که به صورت تمام رنگی قابلیت نمایش عکس ، فیلم ، متن وانیمیشن را دارامی باشدکه در ابعاد بزرگ ساخته شده و مناسب نمایش کالا وخدمات شرکت ها وارگان ها می باشد که امروزه بسیار فراگیر شده ودارای اثرگذاری بیشتری نسبت به تابلوهای ثابت وبیلبوردها دارد.

 قابليتهايتلويزيونتمامرنگی(فولکالر)

 

 • امكانكنترلازطريقكابلشبكه،شبكهبيسيموفيبرنوري

 • امكانكنترلصفحهنمايشبادوربينازاتاقفرمان

 • عدممحدوديتدرارسالذخيرهسازيوتغييرپيام

 • امكانرويتتصويرباوضوحوروشنائيفوقالعادهدربرابرتابشنورمستقيمآفتاب

 • امكانپخشمستقيمتصاويرتلويزيونيودوربينهايفيلمبرداريبهطورهمزمان

 • نمايشساعتبافرمتهايآنالوگوديجيتالدراشكالهندسيمتفاوت

 • امكاننمايشپارامترهايمحيطي(دماورطوبت)

 • امكانزمانبنديبرايخاموشوروشننمودنتابلوازطريقنرمافزار

 • امكانتشكيلپيكسلهايمجازيوافزايشرزولوشنتوسطنرمافزار

 • امكانتقسيمصفحهنمايشبهچندقسمتوپخشفايلهايمتفاوتدرهرقسمت

 • امكانتنظيمدستيوهوشمندانهنورنمايشگر،متناسببانورمحيط

 • امكاننصبسنسوردربجهتتشخيصبازوبستهبودندربكابينها

 • امكاننصبقفلسختافزاريونرمافزاريجهتجلوگيريازدسترسيهايغيرمجاز

 • قابليتراهاندازيسيستمتهويهبهصورتاتوماتيكودستيازطريقنرمافزار

 • ساخت وتولید انواع کلیپ از کالا وخدمات مشتریان با کیفیت فول اچ دی جهت پخش از تابلو

 شرکت معین رسانه بادراختیارداشتن تیم مهندسی وفنی درزمینه واردات ونصب وراه اندازی انواع نمایشگرهای  LED 

In door ,Out door با دات پیچ های متنوع فعالیت می نماید که کلیه نمایشگر های این شرکت دارای یک سال گارانتی تعویض 

و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

  

4

 

 

انواع نمایشگرها :

 • نمایشگر Out door با دات پیچ های (P16,P13,P10,P8,P6)

 • نمایشگرهای Indoor با دات پیچ های (P3,P4,P5,P6)

 • نمایشگرهای شیشه ای (Glass Led)

 • نمایشگرهای منعطف وپرده ای 

 • نمایشگرهای دورزمین های ورزشی

           

 

                         

لینک های مفید