معین رسانه

تولیدات رسانه ای

گسترش روزافزون رسانه های تصویری ونیز رسانه های مجازی وبه موازات آن شبکه های خصوصی ونیمه خصوصی موجب شده تا بینندگان ومخاطبان بیشتری درمعرض نمایش این گونه برنامه ها قرارگیرند که چه به لحاظ محتوی وفرهنگ سازی ونیز تبلیغات پخش شده در میان برنامه ها،بسیار اثرگذار می باشند.

ازدیگر منظراین امر موقعیت مناسبی رابرای صاحبان صنعت و فعالین تولیدفراهم نموده تابامشارکت درساخت برنامه های تلویزیونی وحتی رادیویی ضمن معرفی محصول ،کالا وخدمات خود موجبات تبلیغ خودوفراهم نمودن توجه بینندگان ومصرف کنندگان را فراهم آورند.

شرکت معین رسانه با بهره گیری از تجربیات چندین ساله خوددرعرصه رسانه وبرنامه سازی تلویزیون وبکارگیری تیم متخصص درحوزه های مختلف برنامه سازی می تواند به عنوان مجری ساخت وپخش برنامه های تلویزیونی با رویکرد مورد نظر سفارش دهندگان آن اقدام به تولید برنامه های تلویزیونی ازجمله مسابقات علمی ورزشی ،سریال های تلویزیونی،برنامه های گفتگو محور،میان برنامه و... نماید.

کلیه مراحل پیش تولید، تولیدوپس تولید توسط عوامل این شرکت وبا بالاترین کیفیت انجام گرفته وهمچنین درخصوص پخش از رسانه ها تمامی مراحل از جمله عقد قرارداد،تعیین زمان پخش ونظرسنجی از مخاطبان  راباافتخاربرعهده خواهیم داشت. 

ازجمله مزایای برنامه های رادیو تلویزیونی مشارکتی:

1)معرفی محصولات وخدمات به صورت سراسری وبا بیشترین بیننده.

2)استفاده از زمان بیشتر اختصاص داده شده به تبلیغ ومعرفی محصولات وخدمات شما نسبت به تیزرتبلیغاتی.

3)قابلیت ارتباط دوسویه با مخاطبان این برنامه ها وحضورومشارکت آنهادربرنامه.

4)هزینه پخش کمتر درمقایسه با تیزرهای تبلیغاتی.

5)اثرگذاری بیشتر ازآن جهت که مخاطب زمان بیشتری را جهت مشاهده دراختیاردارد.

6)امکان آموزش وفرهنگ سازی متناسب با موضوع برنامه.

لینک های مفید