معین رسانه

تبلیغات چیست؟

‌تبلیغات‌ رامی‌توان‌ در خلاصه‌ترین‌ شكل، این‌ گونه‌ تعریف‌ كرد:

‌فرآیند روشمند ارایه‌اطلاعات‌ مناسب‌ در مورد كالاها و خدمات‌ به‌ مشتریان‌ و ترغیب‌ و متقاعد كردن‌مؤ‌ثر مصرف‌ كنندگان‌ به‌ خرید كالاها و خدمات. ‌واژه‌ها و عبارات‌«روشمند،اطلاعات‌ مناسب »و «ترغیب‌ و متقاعد كردن‌ مؤ‌ثر»، همگی‌ ناظر بر انجام‌ برنامه‌ریزی‌ در فرآیند تبلیغات‌ است ‌برنامه‌ ریزی‌ در تبلیغات‌ نیز مستلزم‌ شناخت‌عینی‌ رفتار مشتریان، به‌ ویژه‌ رفتار مصرف‌ كنندگان‌ و سایر اجزأمرتبط‌ ومهم‌ دربازار(كالا و خدمات،رقبا و محیط‌ بازار) یابه‌ عبارتی‌ تحقیقات‌ بازاریابی‌ وهمچنین‌ انجام‌ انواع‌ آزمون‌ها وارزیابی‌ هایی‌ است‌كه‌ بخش‌ عمده‌ «تحقیقات‌تبلیغات» را تشكیل‌ می‌هد ‌هدف‌ اساسی‌ تبلیغات‌ در درجه‌ اول، ایجاد تصویری‌ مطلوب‌ از نشانه‌ كالا و خدمت‌ در اذهان‌ مخاطب‌ هدف‌ است.

 

 

کمپین تبلیغاتی چیست؟

کمپین تبلیغاتی مجموعه ای از فعالیت های تبلیغاتی چند جانبه است که قبل از هرچیز پیام هدف کمپین مشخص شده،مخاطب تعیین

شده وبا برنامه ریزی دقیق ،بکوشد پیام مناسب دردوره زمانی مناسب بابودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده وتعداد بیشتری از

مخاطبان رابرای نزدیک ترکردن ارتباط بامالک کمپین ،ترغیب نماید.کمپیت تبلیغاتی بدون تعریف معیارعددی مشخص برای سنجش

کارایی بی معنی است.

برای درک بهتر کمپین تبلیغاتی، باید به خاطر داشته باشیم که خود مفهوم تبلیغات، پایه‌های مشخصی دارد که در قالب‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. شاید یکی از مدلهای ساده که تصویر خوبی از تبلیغات ارائه می‌دهد مدل ۵M باشد. به این پنج واژه توجه کنید:

 

Mission  )ماموریت) Money-( پول و بودجه) Message- (پیام) Media- (رسانه مورد استفاده –( )Measurement  ارزیابی اثربخشی تبلیغات(

 

 

 

لینک های مفید