اصول کلي در تبليغات موفق تلويزيوني

اگرچه هر کارگردان سبک و سياق خود را در تهيه يک آگهي تلويزيوني دارد و خلاقيت نيز امر تعيين کننده اي در توليد يک تبليغ تلويزيوني است اما با بررسي آگهي هاي تلويزيوني موفق، به اصول کلي مشترکي مي توان دست يافت که رهنمود آن ها به شرح ذيل مي باشد: 1. در ابتدا توجه بيننده را جلب کنيد. 3 ثانيه اول حياتي است. 2. يک تصوير کليدي بيابيد. صحنه اي که کل پيام فروش را در يک بسته مرتب، خلاصه کند. 3. تمام ذهنتان را متوجه يک کار کنيد.در هر آگهي فقط يک داستان را بيان کنيد.آن را دقيق مطرح کنيد به گونه اي که بيننده را درگير کند و درخاطر او بماند. 4. قوانين تدوين را خوب به کار بريد. فرآيند دريافت پيام موجود در آگهي را براي بيننده ساده کنيد. 5. هميشه سعي کنيد که محصول را با نماي درشت در پايان نشان دهيد.

تماس با ما

معین رسانه

کرج مهرشهر

بلوار ارم

برج دارا

02634908975

09212756234

moeinmedia@gmail.com